Ogólne Warunki Sprzedaży 2019

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WORLD & STONE SP. Z O.O.
z dnia 14 sierpnia 2019 roku


1. DEFINICJE


1.1. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży World & Stone Sp. z o.o.
1.2. Sprzedający – World & Stone sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, ul. 11 Listopada 170, 62-030 Luboń, NIP: 7831689060 (dalej: World & Stone)
1.3. doręczenie OWS – następuje z chwilą ich przesłania Kupującemu na piśmie wraz z Potwierdzeniem Zamówienia.
1.4. udostępnienie OWS – następuje z chwilą ich przesłania Kupującemu pocztą elektroniczną z adresu Sprzedającego: ul. 11 Listopada 170, 62-030 Luboń, ewentualnie z innych uzgodnionych wcześniej z Kupującym, w taki sposób, że może się on zapoznać z ich treścią.
1.5. forma pisemna – za formę równoważną formie pisemnej, o której mowa w art. 78 Kodeksu cywilnego, uznaje się wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile zawiera ona dane należycie identyfikujące nadawcę i korzysta z adresu zawierającego domenę Sprzedającego lub Kupującego. Wiadomość przesłana przez Kupującego na numery Sprzedającego wskazane w OWS, ma skutki formy pisemnej jedynie w przypadkach wskazanych poniżej i wymaga potwierdzenia przez Kupującego na piśmie, na pierwsze żądanie Sprzedającego.
1.6. B2B – (relacja pomiędzy Sprzedającym, a innymi przedsiębiorcami/ profesjonalistami). Przez „przedsiębiorcę” rozumie się wszystkie osoby i organizacje, niezależnie od ich formy prawnej, które nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Kupujący).
1.7. B2C (relacja pomiędzy Sprzedającym, a klientem końcowym).
1.8. Towar – produkty znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego (w liczbie pojedynczej lub mnogiej zależnie od kontekstu użycia w ramach poszczególnych punktów niniejszych OWS).
1.9. Umowa – transakcja sprzedaży Towarów zawierana w drodze Potwierdzenia Zamówienia zgodnie z pkt 4 OWS bądź w szczególnych przypadkach poprzez podpisanie odrębnego, dwustronnego porozumienia na piśmie.
1.10. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Poniższe OWS mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedającego, bez ograniczeń terytorialnych, w stosunkach B2B, B2C oraz z podmiotami sektora publicznego (Umowy), a także do stosunków przedumownych, o ile wprost wynika to z treści OWS. OWS nie stosuje się do sprzedaży realizowanej za pośrednictwem sklepów internetowych.
2.2. W przypadku Umów z podmiotami sektora publicznego zawieranych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, OWS mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, jeśli stanowią część pisemnej oferty Sprzedającego i nie będą sprzeczne z przepisami prawa zamówień publicznych.
2.3. OWS wiążą Kupującego, o ile zostały mu doręczone na piśmie lub udostępnione w formie elektronicznej najpóźniej z chwilą zawarcia Umowy. Jeśli Sprzedający i Kupujący pozostają w stałych relacjach handlowych, OWS wiążą Kupującego bez konieczności ich każdorazowego doręczenia/udostępnienia Kupującemu przed zawarciem każdej z kolejnych Umów, o ile zostały prawidłowo doręczone/udostępnione przed zawarciem pierwszej z Umów.
2.4. Wiążąca dla danej Umowy jest wyłącznie ta wersja OWS, która jest doręczana lub udostępniana Kupującemu wraz z Potwierdzeniem Zamówienia. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWS doręczonymi/udostępnionymi Kupującemu w sposób jak wyżej, a treścią OWS prezentowanych w witrynie internetowej Sprzedającego: http://www.worldstone.pl w każdym przypadku wiążące są OWS doręczone/udostępnione Kupującemu wraz z Potwierdzeniem.
2.5. Sprzedającego nie wiążą warunki zakupów/zamówień stosowane przez Kupującego w takim zakresie, w jakim są one sprzeczne z OWS. W pozostałym zakresie warunki te mogą wiązać Sprzedającego, jeśli zostaną potwierdzone przez jego prawidłowo upoważnionych przedstawicieli na piśmie bądź w innej formie właściwej dla danej transakcji.
2.6. Na wypadek zaistnienia rozbieżności pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów dla danej transakcji, Sprzedający ustala ich wiążącą obie Strony hierarchię:
a) Umowa (zawierana w formie odrębnego dokumentu);
b) Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego;
c) OWS;
d) Zamówienie Kupującego (Zamówienie).
2.7. Szczególna specyfika towaru.
Sprzedający zastrzega sobie, iż sprzedawany towar podlega szczególnej specyfice. Towar wykonany jest z kamienia naturalnego, stąd możliwe jest wystąpienie poniższych czynników, które nie podlegają winie Sprzedającego, a są jedynie związane z szczególną charakterystyką sprzedawanego towaru. Są to zjawiska niezależne od Sprzedającego, z których klient musi sobie zdawać sprawę:
a) Decydując się na zakup materiałów naturalnych, takich jak granit i marmur, należy wziąć pod uwagę że różnice w kolorze oraz strukturze materiału, a także możliwe przebarwienia są rzeczą naturalną.
b) Sprzedawany towar pochodzi bezpośrednio od producenta i może różnić się kolorystyką w zależności od wydobywanego bloku.
c) Ewentualne różnice w kalibracji płytek powinny być skontrolowane przed ich położeniem, ponieważ zwrot, wymiana lub reklamacja po ich zamontowaniu nie będzie możliwa.
d) Podane wymiary płytek mogą różnić się od rzeczywistych w granicach tolerancji +/- 1-2 mm.
e) Podana średnica i waga kul jest wartością przybliżoną. Rzeczywista średnica może różnić się o +/- 2 cm.
f) Kule nie są idealnie okrągłe. W celu zastosowania jako element ruchomy fontanny, kule wymagają dodatkowej obróbki (wyważenia).
g) Portale są rękodziełami i mogą różnić się drobnymi detalami.
h) Wymiary rzeźb, kolumn, mis oraz odlewów są podane orientacyjnie. Każdy podany wymiar jest możliwie bliski rzeczywistemu.

3. ZAMÓWIENIA


3.1. Wszelkie Zamówienia muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podlegają OWS.
3.2. Kupujący składa Zamówienia, w oparciu o proponowane mu przez Sprzedającego warunki handlowe, na adres siedziby World & Stone sp. z o.o., pocztą elektroniczną: sklep@worldstone.pl, ewentualnie w innej formie bądź na inne adresy/numery, wcześniej uzgodnione ze Sprzedającym.
3.3. Wszelkie katalogi, prezentacje itp. materiały Sprzedającego, w tym również te, które noszą cechy oferty, skierowane zarówno do ogółu, jak i do konkretnie oznaczonego Klienta/Kontrahenta, mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący Sprzedającego, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania Zamówień przez Kupujących, w oparciu o deklarowane w nich opisy Towarów oraz warunki dostaw, w tym ceny.
3.4. W przypadku składania Zamówień w oparciu o warunki handlowe Sprzedającego określone w konkretnej ofercie handlowej, należy powołać się na nią. Warunki handlowe prezentowane przez Sprzedającego w ofertach są opracowane dla Zamówień obejmujących całość danej oferty. Jakakolwiek zmiana, co do parametrów bądź ilości może skutkować zmianą cen i warunków handlowych.
3.5. Ewentualne zapytania ofertowe należy kierować na adres siedziby World & Stone sp. z o.o., pocztą elektroniczną: sklep@worldstone.pl, ewentualnie w innej formie bądź na inne adresy/numery, wcześniej uzgodnione ze Sprzedającym.

4. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA/UMOWA


4.1. Umowa wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie i zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, tj. z chwilą dojścia do Kupującego Potwierdzenia Zamówienia, lub z dniem spełnienia innych warunków Umowy uzgodnionych wcześniej pomiędzy Stronami, chyba, że Strony postanowiły inaczej.
4.2. Nawet, jeśli Kupujący składa Zamówienie w oparciu o warunki Sprzedającego, które mają cechy oferty, samo złożenie Zamówienia nie oznacza zawarcia Umowy, do którego dochodzi każdorazowo dopiero na skutek Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic pomiędzy warunkami oferty handlowej Sprzedającego, w tym, co do opisu Towaru, a zawartymi w Potwierdzeniu Zamówienia, wiążące będzie Potwierdzenie Zamówienia, zgodnie z hierarchią ważności dokumentów jak w pkt 2.6. powyżej.
4.3. W przypadku wystąpienia nieistotnych różnic pomiędzy treścią Zamówienia i Potwierdzeniem Zamówienia, Umowa dochodzi do skutku na warunkach określonych w Zamówieniu z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia, chyba że Kupujący wskazał w Zamówieniu, że może ono być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń, albo niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych sprzeciwi się włączeniu zastrzeżeń do Umowy. W przypadku wystąpienia różnic istotnych, albo warunku bądź sprzeciwu Kupującego, o których mowa powyżej, Umowa dochodzi do skutku dopiero po ich uzgodnieniu przez Strony na piśmie, bądź na skutek potwierdzenia przez Sprzedającego zmienionego Zamówienia Kupującego.
4.4. Jeżeli Sprzedający otrzyma od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych (przedsiębiorcy), Zamówienie ew. inną ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznego przyjęcia oferty (Potwierdzenia Zamówienia) przez Sprzedającego nie będzie poczytany za jej przyjęcie. Powyższego nie wyklucza odmienne zastrzeżenie ze strony Kupującego, którego istotą byłoby narzucenie Sprzedającemu obowiązku odpowiedzi na ofertę (Zamówienie) w określonym terminie, pod rygorem uznania jej za przyjętą.
4.5. Po zawarciu Umowy, Kupujący nie ma prawa odstąpienia od niej poza przypadkami, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Całkowite bądź częściowe rozwiązanie Umowy, w tym ograniczenie dostawy, wymaga każdorazowo zgody Sprzedającego.

5. ZWROTY


5.1. Zwrot towaru jest możliwy w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Istnieje możliwość zwrotu tylko i wyłącznie całości zamówionego towaru. Zwracany towar musi być w niezmienionym stanie, a w miarę możliwości zapakowany w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca nie akceptuje zwrotów tylko poszczególnych części zamówienia.
5.2. W przypadku chęci zwrotu towaru, Konsument ma obowiązek w ciągu 14 dni od jego otrzymania, złożyć na piśmie chęć rezygnacji z zakupu towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży), a następnie odesłać na adres firmy wraz z towarem. Powodem zwrotu towaru nie mogą być czynniki opisane w pkt. 2.7 - Szczególna specyfika towaru, których Kupujący ma świadomość przed dokonaniem zakupu.
5.3. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów zakupionego towaru w sytuacji gdy:

a. Towar jest w użyciu

b. Towar jest produktem wykonywanym pod specjalne zamówienie np. blaty kamienne, parapety, schody.  

c. Minął określony przez Sprzedawcę termin 14 dni od daty zakupu

d. Towar został poddany dalszej obróbce, która uniemożliwia zwrot towaru w niezmienionym stanie.

5.4. W wyżej wymienionych oraz wszelkich innych sytuacjach, gdy nastąpiła niewłaściwa obsługa klienta z winy Sprzedającego lub producenta sprzętu, przyjmowane są zwroty w terminie 2 tygodni od daty sprzedaży, bez naliczania opłat manipulacyjnych. Koszt transportu zwracanego towaru pokrywa Sprzedający, pod warunkiem jego przesłania Pocztą Polską.
5.5. W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym polubownym uzgodnieniu, Sprzedający przyjmuje zwroty w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty sprzedaży, naliczając opłatę manipulacyjną, związaną z wcześniejszym poniesieniem kosztów transportu i koniecznością skrupulatnej, czasochłonnej, pełnej weryfikacji.


6. REKLAMACJE


6.1. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony lub stwierdzono inną niezgodność towaru z zawartą umową, konsument ma prawo złożyć reklamację na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego”. Wadliwy towar powinien zostać odesłany do Sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji.
6.2. Okres na złożenie reklamacji przez Kupującego wynosi 14 dni od daty zakupu.
6.3. W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 792 000 677 bądź elektroniczną na adres sklep@worldstone.pl przekazując niezbędne dane, które pozwolą na rozpatrzenie reklamacji. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
6.4. Uszkodzony towar Kupujący zobowiązany jest przechować do momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

7. DOSTAWY


7.1. Kupujący ponosi koszty transportu. Sprzedający ponosi koszty załadunku i ubezpieczenia, a także ryzyko utraty lub uszkodzenia/pogorszenia wyłącznie do momentu zakończenia załadunku Towarów pierwszemu przewoźnikowi, chyba że dostawa wykonywana jest bezpośrednio przez Sprzedającego. Z chwilą załadunku Towarów pierwszemu przewoźnikowi zostaje zrealizowana dostawa, zwalniając Sprzedającego z dalszej odpowiedzialności za transport i rozładunek Towarów.
7.2 . Realizacja Zamówienia rozpoczyna bieg od momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości technicznych i handlowych, jak również po wpłacie pełnej zaliczki przez Kupującego, jeśli taka została wcześniej uzgodniona przez Strony.
7.3. Kupujący zobowiązany jest do szczegółowej analizy Potwierdzenia Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, Kupujący zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych zawiadomić o tym Sprzedającego na piśmie na adres siedziby World & Stone sp. z o.o., lub pocztą elektroniczną: worldstone@worldstone.pl Stan dostarczonej przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera przed podpisaniem odbioru na liście przewozowym. Sprawdzenie stanu dotyczy zarówno jego opakowania jak i zawartości.
7.4. Jeżeli sprawdzenie stanu przesyłki nie jest możliwe w obecności kuriera, należy podpisać list przewozowy z adnotacją „Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia”. W tym przypadku, po odkryciu uszkodzenia przesyłki, należy w ciągu 7 dni zgłosić do firmy kuriera prośbę o jego przybycie w celu spisania protokołu szkody.
7.5. Przyjęcie przesyłki bez stosownej adnotacji oznacza brak zastrzeżeń ze strony odbiorcy i powoduje wygaśnięcie prawa do roszczeń wynikających z powodu uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Przed podpisanie protokołu szkody zaleca się skontrolowanie treści wpisanych przez kuriera co do adekwatności z zaistniałą sytuacją.
7.7. Uszkodzony towar należy przechować do czasu rozpatrzenia reklamacji przez kuriera.
7.8. Terminy dostaw będą liczone od daty upływu terminu, o którym mowa w pkt 5.2. niniejszych OWS. Dostawy będą realizowane bez zbędnej zwłoki. Terminy deklarowane w Potwierdzeniu Zamówienia mogą ulec zmianie stosownie do okoliczności, jakie nastąpią po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedającego, a które mogą uzasadniać ich zmianę, w tym na skutek: działania/zaniechania samego Kupującego, siły wyższej, a także przerw w dostawach mediów, innych usług, i urządzeń niezbędnych dla realizacji Zamówienia.
7.9. Brak zawiadomienia ze strony Kupującego, o którym mowa w pkt 5.3. powyżej, oznacza, że Kupujący przejmuje na siebie pełne ryzyko danej transakcji i nie będzie podnosił przeciwko Sprzedającemu jakichkolwiek zarzutów niezgodności dostawy z Zamówieniem. Powyższe nie pozbawia Kupującego możliwości podnoszenia roszczeń i zarzutów z tytułu wad Towarów.
7.10. Jeśli Kupujący skorzysta z możliwości, o której mowa w pkt 5.3. powyżej, dostawa zostanie wstrzymana do czasu wyczerpania procedury, o której mowa w pkt 4.3. OWS.
7.11. O ile Zamówienie Kupującego wyraźnie nie wskazuje na wymóg dostawy w komplecie (całości), Sprzedający ma prawo do realizacji dostaw częściowych.
7.12. W przypadku świadczenia przez Sprzedającego usług montażu lub uruchomienia Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia warunków do realizacji usługi wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia.


8. OSOBISTY ODBIÓR TOWARU

8.1. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia poinformowania przez Sprzedającego o możliwości odbioru produktu. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania tejże informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną.


8.2. W przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w pkt. 8.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 1 % wartości zalegającego zamówienia za każdy dodatkowy dzień zwłoki.

8.3 Kupujący odbierając osobiście zamówiony towar zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia jego stanu w obecności pracownika. Kupujący ma obowiązek zgłosić wszystkie zastrzeżenia (jeśli takie są) przed odebraniem towaru. Odbiór osobisty towaru traktowany jest jako odbiór produktu bez zastrzeżeń. Po odbiorze osobistym towaru Kupujący nie ma prawa do zwrotu bądź reklamacji zakupionego towaru. Sprzedający zastrzega sobie możliwość przekazania Kupującemu dokumentu protokołu odbioru bez zastrzeżeń w celu podpisania przez Kupującego, o ile stwierdzi, że istnieje taka konieczność.

 

9. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI


a. Ceny zawarte we wszelkich nie stanowiących oferty publikacjach Sprzedającego mają charakter jedynie informacyjny. Charakter wiążący mają ceny zawarte w Potwierdzeniu Zamówienia.
b. Płatność dokonywana jest w całości w PLN, chyba że Strony wcześniej uzgodniły inaczej na piśmie, w terminie płatności wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia. Datą zapłaty jest data uznania rachunku Sprzedającego.
c. Niezależnie od pozostałych uprawnień wynikających z OWS, Sprzedający zachowuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie od wszelkich zaległych kwot, w wysokości zgodnej z ogłoszonymi przez Radę Ministrów odsetkami ustawowymi, obowiązującymi w okresie występowania opóźnienia.

10. SIŁA WYŻSZA / RYZYKA


a. W przypadku wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, realizacja Umowy ulega zawieszeniu w całości lub w odpowiedniej części do czasu ustania powyższych okoliczności. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o wystąpieniu takich okoliczności i ich skutkach dla Umowy.
b. W stosunku do Sprzedającego, za siłę wyższą w rozumieniu pkt 7.1. powyżej, uznaje się również okoliczności dotyczące jego dostawców i kooperantów.
c. Ryzyko zagubienia lub uszkodzenia/pogorszenia Towarów, jak również ryzyko wszelkich szkód wynikłych z ich posiadania i używania, przechodzi na Kupującego po ich załadunku na dowolny środek transportu pierwszego przewoźnika.
d. Kupujący jest zobowiązany zapewnić dokonanie odbioru ilościowego i jakościowego Towarów, w tym ich zbadanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla Towarów danego rodzaju, przy ich załadunku bądź niezwłocznie w dniu dostawy.
e. Braki ilościowe, jak również nieistotne, dające się usunąć uszkodzenia Towarów nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od Umowy w całości lub w części. Jeśli uszkodzenia okażą się istotne, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy, o ile koszt ich naprawy będzie rażąco wysoki w stosunku do wartości uszkodzonych Towarów.

11. GWARANCJA


a. ZAKRES GWARANCJI
i. Sprzedający (Gwarant) gwarantuje prawidłowe działanie Towaru, zgodnie z warunkami, o których mowa w niniejszych punktach OWS. Sprzedający nie jest producentem Towaru.
Sprzedający (Gwarant) gwarantuje prawidłowe przechowywanie towaru, zgodnie z programem magazynowania.
ii. Obowiązki Sprzedającego wynikające z niniejszej gwarancji wykonuje World & Stone sp. z o.o. Niniejsza gwarancja obejmuje Towar i nie stosuje się jej zapisów do materiałów eksploatacyjnych.
iii. Gwarant wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane Towary w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa bądź zwyczaje mające moc obowiązującego prawa, albo wytyczne wynikające z wiążącego orzecznictwa, pozostając związany wyłącznie poniższymi warunkami gwarancji jakości.
iv. Gwarant odpowiada wobec Kupującego, jeśli w Towarze ujawnią się usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi lub konstrukcyjnymi.

b. WARUNKI GWARANCJI
i. Gwarancja jest udzielana na okres 14 dni od daty sprzedaży Towaru podanej na oryginale dowodu zakupu. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku zwłoki w płatności Kupującego.
c. WYŁĄCZENIA
i. Gwarancja nie obowiązuje, w szczególności gdy:
a) towar jest już w użyciu,
b) minął określony przez Sprzedawcę termin udzielonej gwarancji -14 dni od daty zakupu,
c) kupujący chce skorzystać z prawa gwarancyjnego ze względu na szczególną specyfikę towaru której świadomość ma przed zakupem,
d) Towary z wadami, o których Kupujący wiedział w chwili zakupu lub które Kupujący mógł stwierdzić – przy zachowaniu należytej staranności,
e) uszkodzenia i wady zaistniałe podczas transportu i przeładunku Towaru,
f) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Towaru,
g) Towary użytkowane z naruszeniem zasad ich prawidłowej obsługi, konserwacji, składowania,
h) występują mechaniczne uszkodzenia Towaru i wywołane nimi wady,
i) towar został poddany dalszej obróbce, która nie była wcześniej konsultowana ze Sprzedającym,
j) wadliwe działanie lub uszkodzenie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna lub innych klęsk żywiołowych, przepięć w sieci telefonicznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji,
d. USUNIĘCIE WADY/USTERKI
i. Warunki i uprawnienia Kupującego wynikające z gwarancji nie mogą być rozszerzane lub ograniczane przez osoby trzecie.
ii. Kupujący powinien zgłosić usterkę Towaru Gwarantowi na piśmie na adres siedziby World & Stone sp. z o.o. pocztą elektroniczną: worldstone@worldstone.pl, bądź telefonicznie na numer +48 61 415 16 61, niezwłocznie po jej ujawnieniu się (nie później niż 14 dni).
iii. Po zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu podjęcia próby zdalnego usunięcia usterki, o ile z opisu usterki będzie wynikała taka możliwość.
iv. Naprawy gwarancyjne nie są wykonywane przez Sprzedającego u Kupującego, chyba że wynika to z Potwierdzenia Zamówienia lub Umowy.
v. Wszelkie wadliwe Towary lub części, które wymieniono podczas naprawy, stają się własnością Sprzedającego.
vi. Koszty odesłania Towaru po naprawie gwarancyjnej ponosi Sprzedający, jednak w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych koszty obciążają Kupującego.
vii. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej Gwarantowi do jej wydania pierwszemu przewoźnikowi na adres wskazany przez Kupującego ponosi Gwarant.
viii. W przypadku uznania reklamacji, usunięcie stwierdzonych usterek Towaru nastąpi niezwłocznie, w terminie uwzględniającym rodzaj i wielkość wad oraz sposób jej usunięcia, w tym szczególne warunki naprawy albo wymiany Towaru. W przypadku naprawy, Sprzedający dysponuje pełną swobodą w zakresie wyznaczenia osób/podmiotów odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


a. Wszelkie prawa własności intelektualnej, jakie przysługują Sprzedającemu do oferowanych przez niego Towarów, w tym ich dokumentacji, a w szczególności jakichkolwiek planów, kosztorysów, wzorów lub innych dokumentów technicznych, jak również materiałów handlowych, w tym katalogów, folderów, broszur, zdjęć, opisów itp. stanowią jego wyłączną własność, bądź są użytkowane przez Sprzedającego na zasadzie licencji udzielonej przez podmiot uprawniony i nie są przenoszone na Kupującego wraz z Towarem lub ich dokumentacją bądź oprogramowaniem.
b. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek, bądź wynikłych z zawartej Umowy (w tym na zasadzie regresu), nie może przekroczyć wysokości Ceny Umownej. Niezależnie od powyższego, odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje: utraty zysków, ani też jakichkolwiek strat czy szkód jakiegokolwiek rodzaju, wynikających z jakichkolwiek przyczyn, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszych OWS.
c. Na potrzeby realizacji Zamówienia, Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania informacji i danych Kupującego, w tym stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jak również danych osobowych jego przedstawicieli/pracowników, na co Kupujący wyraża zgodę lub przyjmuje do wiadomości, gwarantując jednocześnie posiadanie zgody osób, których dane te dotyczą.
d. Sprzedający ma prawo do ubezpieczenia wszelkich transakcji (Umów) z Kupującym oraz do podania w tym celu do wiadomości ubezpieczyciela niezbędnych danych Kupującego, na co Kupujący wyraża swoją zgodę.
e. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy lub jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Kupującego, pokryje on Sprzedającemu wszelkie szkody wynikłe z tego tytułu, bez ograniczeń, co do wysokości.
f. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych OWS, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, OWS wiążą w pozostałym zakresie, a sama Umowa pozostaje ważna i skuteczna.
g. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg siedziby Sprzedającego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel